เทคโนโลยี

เผยเหตุผลที่ควรปรับปรุง Website ให้เป็น SEO Friendly!

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีการสื่อสารมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารมีมากมายหลากหลายช่องทาง แต่หนึ่งในช่องทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดยังคงเป็นเว็บไซต์ เพราะเป็นช่องทางที่มีโอกาสดึงดูดกลุ่มเป้าหมายหลักและรองได้มากที่สุด ด้วยเหตุนี้ การหมั่นปรับปรุง Website ให้เป็น SEO Friendly จึงกลายเป็นเรื่องสำคัญ

Website ตามนิยมของคำว่า “ SEO Friendly” คืออะไร

Website  SEO Friendly คือ เว็บไซต์ที่ออกแบบและจัดทำเนื้อหาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การค้นหาของ Google และเครื่องมือค้นหาอื่นๆ ซึ่งจะทำให้เว็บไซต์มีโอกาสปรากฏอยู่ในอันดับต้นๆ ของผลการค้นหา (Search Engine Result Page: SERP) เมื่อมีผู้ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์

หลักเกณฑ์การค้นหาของ Google

Google กำหนดหลักเกณฑ์การค้นหาไว้หลายประการ เพื่อให้ Website เข้าข่ายการเป็นเว็บ  SEO Friendly พร้อมปรากฏอยู่ในผลการค้นหามีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน จึงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำคัญเหล่านี้

 • คุณภาพของเนื้อหา เนื้อหาของเว็บไซต์ควรมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน โดยควรเป็นเนื้อหาที่ถูกต้อง ครบถ้วน กระชับ ชัดเจน และสอดคล้องกับความสนใจของผู้ค้นหา
 • โครงสร้างของเว็บไซต์ โครงสร้างของเว็บไซต์ควรมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ง่ายต่อการค้นหาเนื้อหาที่ต้องการ
 • การใช้งานของเว็บไซต์ เว็บไซต์ควรใช้งานง่าย สะดวก และรวดเร็ว
 • ความถูกต้องของข้อมูล ข้อมูลบนเว็บไซต์ควรถูกต้องและอัปเดตอยู่เสมอ

ประโยชน์ของการทำ Website ให้เป็น SEO Friendly

 • เพิ่มโอกาสให้เว็บไซต์ปรากฏในอันดับต้นๆ ของผลการค้นหา เมื่อเว็บไซต์ปรากฏอยู่ในอันดับต้นๆ ของผลการค้นหา ย่อมมีโอกาสที่กลุ่มเป้าหมายจะพบเห็นเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่โอกาสในการเข้าชมเว็บไซต์และอาจนำไปสู่การซื้อสินค้าหรือบริการ
 • เพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ เมื่อเว็บไซต์ได้รับการเข้าชมจากกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ย่อมส่งผลดีต่อธุรกิจหรือองค์กร เช่น เพิ่มยอดขาย เพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์ เป็นต้น
 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจหรือองค์กร เว็บไซต์ที่มีคุณภาพและได้รับการจัดอันดับที่ดีจากเครื่องมือค้นหา ย่อมส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจหรือองค์กร

การปรับปรุง Website ให้เป็น SEO Friendly สามารถทำได้ง่ายมาก!

            ในส่วนของการปรับปรุง Website ให้เป็น SEO Friendly จริงๆ แล้วไม่ใช่เรื่องยุ่งยากมากมาย หากแต่จะต้องมีการใช้เครื่องมือบนพื้นฐานความเข้าใจในการปรับเปลี่ยน โดยสรุปได้ ดังนี้

 • วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและกำหนด Keyword ที่เหมาะสม Keyword คือ คำหรือวลีที่ผู้คนใช้ในการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและกำหนด Keyword ที่เหมาะสมจะช่วยให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาที่ตรงกับความสนใจของผู้ค้นหามากที่สุด
 • ปรับปรุงโครงสร้างของเว็บไซต์ให้เหมาะสม โครงสร้างของเว็บไซต์ควรมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ง่ายต่อการค้นหาเนื้อหาที่ต้องการ โดยควรมีระบบเมนูที่ชัดเจน และควรมีการเชื่อมโยงเนื้อหาภายในเว็บไซต์อย่างเหมาะสม
 • พัฒนาเนื้อหาให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การค้นหาของ Google เนื้อหาของเว็บไซต์ควรมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน โดยควรเป็นเนื้อหาที่ถูกต้อง ครบถ้วน กระชับ ชัดเจน และสอดคล้องกับความสนใจของผู้ค้นหา นอกจากนี้ เนื้อหาควรมีการจัดทำ SEO ที่ดี เช่น การใช้ Keyword ที่เหมาะสม การจัดโครงสร้างของเนื้อหาอย่างเหมาะสม เป็นต้น
 • ติดตามและวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการทำ Website SEO การทำ SEO จำเป็นต้องมีการติดตามและวิเคราะห์ผลลัพธ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ใช้บริการ Digital Agency คือคำตอบที่ช่วยได้มากที่สุด

การปรับปรุง Website ให้เป็น SEO Friendly อาจไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะการปรับปรุงยังคงจำเป็นที่จะต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์เฉพาะทาง ดังนั้นการใช้บริการ Digital Agency จึงเป็นคำตอบที่จะช่วยให้ธุรกิจหรือองค์กรสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมาย โดย Digital Agency จะช่วยดำเนินการต่างๆ ดังนี้

 • วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและกำหนด Keyword ที่เหมาะสม
 • ปรับปรุงโครงสร้างของเว็บไซต์ให้เหมาะสม
 • พัฒนาเนื้อหาให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การค้นหาของ Google
 • ติดตามและวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการทำ SEO

การทำ SEO มีความสำคัญต่อธุรกิจหรือองค์กรเป็นอย่างมาก หากธุรกิจหรือองค์กรต้องการเพิ่มโอกาสให้เว็บไซต์ประสบความสำเร็จในการทำการตลาดออนไลน์ การทำ SEO คือหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญที่ไม่ควรมองข้าม